قاسم مالداراظهار داشت : پایه های پل شمال به شرق تقاطع غیرهمسطح بزرگراه دولت آباد با بزرگراه امام علی(ع) به طور کامل احداث شده و عملیات قالب بندی این سازه ترافیکی متعاقب رفع معارض دکل های برق با سرعت ...