کارشناس مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری گفت:از بین یکهزار و ۷۰۹ عامل بیماری زای شناخته شده در انسان تعداد ۷۳۲ مورد از طریق حیوانات به طور مستقیم یا غیرمستقیم به انسان انتقال می ...