معاون خدمات شهری شهرداری باقرشهرازآمادگی کامل نیروهای ستاد برفروبی شهرداری خبرداد وگفت:با توجه به برودت هاازنیمه شب گذشته تاصبح امروزعملیات برف روبی در معابر اصلی باقرشهر انجام گرفته است .