استاندارتهران در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مشترك با كميته شهرستان ري ،ملاك تعيين جمعيت دو شهرستان ري و شميرانات را قانون تقسيمات كشوري دانست.

به گزارش راگانیوز ؛محمدحسين مقيمي در كارگروه عمران شوراي برنامه ريزي وتوسعه استان مشترك با كميته برنامه ريزي شهرستان ري ،مبناي هرگونه تخمين جمعيت در دوشهرستان ري وشميرانات  را قانون تقسيمات كشوري دانست .
مقيمي درخصوص اختلاف نظر در مورد جمعيت شهرستان ري گفت:بر اساس قانون ملاك تعيين جمعيت قانون تقسيمات كشوري است اما مركز آمار ايران در آخرين سرشماري نفوس و مسكن جمعيت ري را با احتساب جمعيت محدوده منطقه ٢٠وبخشي از محدوده منطقه ١٥شهرتهران حدود ۷۱۷ هزار نفرتخمين زده كه بايد اين رقم اصلاح شود.مقيمي در ادامه  با ذكر اين مطلب كه تمامي تصميماتي كه در دولت هاي قبل اتخاذ شده براي ما محترم هستند و قصد تغيير آنها رانداريم يادآورشد:عليرغم همه اشكالاتي كه به نحوه ساخت مسكن مهر در استان تهران داشتيم اما چون تصميم دولت قبل بود و عده اي از مردم در اين مسكن ها سرمايه گذاري كرده بودند آنرا اجرا كرديم.

مقيمي در ادامه افزود:زماني كه معاون عمراني وزارت كشور بودم طرحي را پيشنهاد داديم كه براي چهار گوشه تهران امكان ايجاد آرامستان پيش بيني شده بود اما با بررسي هاي كارشناسي متوجه شديم امكان ايجاد آرامستان در محدوده غرب و شرق تهران آلودگي هاي زيست محيطي به همراه دارد و لذا اين طرح عملياتي نشد.
استانداری تهران