تصاویر تبلیغات هواداران نامزدهای چهارمین دوره انتخابات پارلمان و انتخابات شوراهای عراق در محله دولت آباد شهرری را نشان می دهد. انتخابات امسال، اولین انتخابات بعد از پیروزی کامل عراق بر گروه تروریستی داعش است.  

تصاویر تبلیغات هواداران نامزدهای چهارمین دوره انتخابات پارلمان و انتخابات شوراهای عراق در محله دولت آباد شهرری را نشان می دهد. انتخابات امسال، اولین انتخابات بعد از پیروزی کامل عراق بر گروه تروریستی داعش است.