قشرهای مختلف مردم در صف های به هم پیوسته با شعارها و دست نوشته های مرگ بر اسرائیل/ مرگ بر آمریکا/ یا ایها المسلمون اتحدو اتحدو / فلسطین فلسطین حمایتت میکنیم / فلسطین پیروز است اسرائیل نابود است ،مسیر راهپیمایی از سـه راه ورامین، خیابان فدائیـان اسلام، میدان شهرری، خیابان حرم، به سمت آستان مقدس […]

قشرهای مختلف مردم در صف های به هم پیوسته با شعارها و دست نوشته های مرگ بر اسرائیل/ مرگ بر آمریکا/ یا ایها المسلمون اتحدو اتحدو / فلسطین فلسطین حمایتت میکنیم / فلسطین پیروز است اسرائیل نابود است ،مسیر راهپیمایی از سـه راه ورامین، خیابان فدائیـان اسلام، میدان شهرری، خیابان حرم، به سمت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم تا مصلای نماز جمعه در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) را پیمودند و پشتیبانی معنوی خود را از مقاومت و پایداری مردم قهرمان فلسطین اعلام کردند.