مشکلات خود را با مادر میان بگذارید ما پیگیر می شویم و به گوش مسئولین می رسانیم

ارسال موضوع

صدای مردم

مطلبی جهت نمایش وجود ندارد!
بارگزاری مطالب قدیمی تر
.code-2c0147c2a949c12248b4762560e92e6e-tb .nav-links span.page-numbers,.code-2c0147c2a949c12248b4762560e92e6e-tb .nav-links a.page-numbers.active{
background: #00cec7 !important;
}
.code-2c0147c2a949c12248b4762560e92e6e-tb .post-item .title:hover{
color: #00cec7 !important;
}
.code-2c0147c2a949c12248b4762560e92e6e-tb a:hover{
color: #00cec7;
}
jQuery(document).scroll(function(){
var myfav = jQuery(“.news_pishkhan_ajax.code-2c0147c2a949c12248b4762560e92e6e”).offset();
var winoff = jQuery(window).scrollTop();
var winheight = jQuery(window).height();
if(winoff+winheight > myfav.top){
if(!jQuery(“.news_pishkhan_ajax.code-2c0147c2a949c12248b4762560e92e6e”).hasClass(“disable”)){
jQuery(“.news_pishkhan_ajax.code-2c0147c2a949c12248b4762560e92e6e”).click();
}
}
});
var ajaxUrl = “https://raganews.ir/wp-admin/admin-ajax.php”;
var offset;
jQuery(“.news_pishkhan_ajax.code-2c0147c2a949c12248b4762560e92e6e”).click(function(){
jQuery(this).addClass(“disable”);
offset = parseInt(jQuery(this).attr(‘offset’))+1;
jQuery(this).attr(‘offset’,offset);
dataString = ‘a:8:{s:9:”box_title”;s:18:”صدای مردم “;s:2:”id”;s:32:”2c0147c2a949c12248b4762560e92e6e”;s:9:”box_color”;s:7:”#00cec7″;s:12:”box_template”;s:1:”5″;s:11:”posts_count”;s:1:”4″;s:11:”post_format”;s:4:”news”;s:17:”post_content_type”;a:3:{s:3:”pct”;s:8:”category”;s:8:”category”;a:1:{s:13:”post_category”;a:1:{i:0;s:4:”9344″;}}s:3:”pid”;a:1:{s:6:”postid”;s:0:””;}}s:14:”posts_pagation”;a:3:{s:3:”ppn”;s:4:”ajax”;s:7:”archive”;a:1:{s:12:”archive_link”;a:0:{}}s:8:”pagation”;a:1:{s:10:”page_count”;s:1:”5″;}}}’;
var post_per_page = parseInt(‘4’);
jQuery.post(ajaxUrl, {
action:”load_posts_ajax”,
func: dataString,
offset: offset,
}).success(function(resultData){
if(resultData == “0”){
jQuery(“.news_pishkhan_ajax.code-2c0147c2a949c12248b4762560e92e6e”).text(“مطلبی یافت نشد!”);
}else{
jQuery(‘#code-2c0147c2a949c12248b4762560e92e6e-content’).append(resultData);
jQuery(“.news_pishkhan_ajax.code-2c0147c2a949c12248b4762560e92e6e”).removeClass(“disable”);
}
var offset2 = offset-1;
var offset3 = offset2*post_per_page;
for(var i = offset3+1; i