مجتمع آبرسانی شهید تهرانی در ری با حضور استاندار تهران افتتاح شد