مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران از ارائه طرحی با عنوان شهرری مقصد گردشگری مذهبی جهانی در سال  2019 خبر داد .