شهرقیام دشت با جمعیت100هزار نفری در 15 کیلمتری شهرری قراردارد که دارای 10هزار واحد صنعتی در قالب شهرک صنعتی خاوران می باشد

شهرقیام دشت با جمعیت100هزار نفری در 15 کیلمتری شهرری قراردارد که دارای 10هزار واحد صنعتی در قالب شهرک صنعتی خاوران می باشد