اهالی خیابان شهید مصطفی خمینی باقرشهر با ارسال پیامی از شهردار و شورای اسلامی باقرشهر تقدیر و تشکر نمودند .