استاندار تهران گفت: مصوبات گذشته بر اساس نیازهای جدید استان تهران تغییر کنند.

به گزارش راگانیوز ؛ محمدحسین مقیمی صبح دوشنبه با حضور در شهرستان ری طی سخنانی اظهار داشت: تصمیمات در سال های قبل گرفته شده است و تا زمانی که این مصوبات اصلاح نشوند دستور کار است که در شورای استان پیگیری شوند و هیچ تصمیمی که در گذشته گرفته شده است تغییر نمی کند مگر آنکه مرجعی که آن تصمیم را اتخاذ کرده است آن را تغییر دهد.

مقیمی افزود: بر اساس نیاز های جدید استان پیشنهاداتی برای تغییر مصوبات قبلی گرفته شده است جرا که مصوبات در هر دولتی محترم هستند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین مصوباتی که در این دولت نیز به خوبی دنبال شده است، پروژه مسکن مهر می باشد گفت: مسکن مهر از بارز ترین این مصوبات محسوب می شود که چون سرمایه های کشور در این مصوبات قرار گرفته بود باید دنبال می شدند تا جایی که ۸۰ در صد این پروژه در همین دولت انجام شده است.

تکمیل می شود. . .

مهر