معاون توانبخشی آسایشگاه کهریزک گفت: بهتر است دولت از نیروهای طرحی یا سربازهای امریه در مراکز توانبخشی و نگهداری معلولان استفاده کند.

حمیده پورفهیم گفت: زندگی توأم با رفاه و آسایش حق همه معلولان است که بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند.

وی افزود: همه این سازماندهی بزرگ که امروز در کهریزک شاهد و ناظر آن هستیم، به دلیل حضور معلولان و سالخوردگان جامعه است و ما به نمایندگی از مردم به انها خدمت می کنیم.

معاون توانبخشی آسایشگاه کهریزک گفت: در حال حاضر بیش از 650 نفر از ساکنان کهریزک را افراد دارای انواع معلولیت های جسمی_ حرکتی تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: این معلولان توانمند و با انگیزه روزانه با حضور در 37 کارگاه هنری، به تولید انواع محصولات هنری و مایحتاج مورد نیاز خانه بزرگ خود مشغول هستند.

پور فهیم گفت: بهتر است دولت از نیروهای طرحی یا سربازهای امریه در مراکز توانبخشی و نگهداری معلولان استفاده کند این کار در گذشته انجام می شد تا این افراد به مرور تخصص لازم را کسب کنند و اشتغال آنها هم ایجاد شود.

معاون توانبخشی آسایشگاه کهریزک گفت: از طرفی به افرادی که داوطلبانه به امور کمک به معلولان و کارهای خیرخواهانه مشارکت دارند بهتر است تخفیف‌های مالیاتی هم داده شود.