به گزارش راگانیوز ؛ مراسم تودیع و تکریم معاون اداری مالی شهرداری باقرشهر برگزار شد .    

به گزارش راگانیوز ؛ مراسم تودیع و تکریم معاون اداری مالی شهرداری باقرشهر برگزار شد .