معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 19 از صدور 100 برگه اخطاریه ایمنی به واحد های صنفی متخلف توسط آتش نشانی این منطقه خبر داد.

به گزارش راگانیوز , مهرداد زنگنه فر  اظهار کرد: با توجه به وجود چند مرکز خرید در این منطقه بویژه بازار بزرگ شهید احسانی و فروشندگان پوشاک و لباس، بازرسی اصول ایمنی در این مراکز از اولویت های شهرداری محسوب می شود.
وی تصرییح کرد: نداشتن کپسول آتش نشانی، فرسودگی سیم کشی، جعبه کمک های اولیه مهمترین مواردی هستند که موجب صدور اخطاریه شد.
وی اضافه کرد: صنوف متخلف پس از دریافت اخطاریه در صورت عدم توجه به اخطاریه، رأی در مورد آنها اجرا خواهد شد بر این اساس درطی یک ماه اخیر 30 مورد کنترل و پیگیری آرای بند 20 درخصوص تمهیدات در نواحی یک تا سه اجرا شده است.
زنگنه فر بر نظارت عملکرد 19 کیوسک مطبوعاتی این منطقه تاکید کرد و افزود: از جمله این اقدامات شست و شوی سایه بان و بدنه، رفع الحاقات بدنه کیوسک ها و کنترل بر عدم فروش مواد دخانی است که به صورت مستمر انجام می شود.

ایرنا