به گزارش راگانیوز ؛ ویژه نامه اعتماد ری منتشر شد .

photo_2016-07-29_12-17-26 photo_2016-07-29_12-17-33 photo_2016-07-29_12-17-36 photo_2016-07-29_12-17-43 photo_2016-07-29_12-17-46 photo_2016-07-29_12-17-50 photo_2016-07-29_12-17-55 photo_2016-07-29_12-17-59