ویژه نامه  هشت صفحه ای روزنامه کاروکارگر ویژه شهرستان ری صبح فردا،دوشنبه، هشتم شهریور ماه بر روی پیشخوان کیوسک های معتبر مطبوعاتی ری قرار می گیرد

photo388316617981930226 photo388316617981930225 photo388316617981930224 photo388316617981930223