همزمان با میلاد رسول مهربانی ها و امام جعفر صادق (ع) دوازدهمین  شماره دو هفته نامه آوای ری منتشر شد درادامه می توانید صفحات این نشریه و فایل pdf آنرا مشاهده کنید .