به گزارش راگانیوز ؛ در این شماره موضوعاتی همچون بافت فرسوده با تیتر بافت فرسوده مشوق هایی که هیچ وقت درست محقق نشد ،روستای مجید آباد با تیتر مردم مجید آباد چشم انتظار تصمیم فرماندار ری و معارفه اولین شهردار قیامدشت مورد بحث و بررسی قرار گرفت .