طی مراسمی از سوی دکتر علی اکبر بهبهانی مدیر مسئول و مدیرعامل تعاونی مطبوعات کشور محسن شیرازی نژاد به عنوان مشاور و سرپرست نمایندگان روزنامه سراسری سایه در شهرستان های استان تهران منصوب شد
متن حکم به این شرح است.
جناب آقای محسن شیرازی نژاد
به موجب این حکم با توجه به سابقه ارزشمند ٢٠ ساله جنابعالی در عرصه مطبوعات به عنوان مشاور و سرپرست نمایندگان روزنامه سراسری سایه در شهرستان های استان تهران منصوب می شوید.
امید است در پرتو عنایت پروردگار متعال در راستای اعتلای فرهنگی و خدمت خالصانه به جامعه و همچنین در انجام وظایف محوله همچون گذشته موفق و پیروز باشید.
گفتنی است، محسن شیرازی نژاد از روزنامه نگاران پیشکسوت شهرستان ری بوده و مسولیت های متعددی در حوزه خبر و اطلاع رسانی در کارنامه وی به ثبت رسیده است.