بزرگترین واحد جوجه کشی و پرورش اردک مادر ایران با تامین ۷۰ درصد نیاز کشور در ورامین فعالیت می کند.
در این واحد پرورش طیور ماهانه حدود یک میلیون و دویست هزار قطعه جوجه اردک پرورش و روانه بازار مصرف می شود.

براساس گزارش ها،عمده مصرف کنندگان جوجه اردک در کشور استان های شمالی هستند.

النچری مدیر کارخانه جوجه کشی و پرورش اردک مادر ۲۰۷ ورامین نیز درباره مدت زمان بیرون آمدن جوجه ها گفت: پس از جمع آوری تخم ها از سالن اردک های مادر ، آنها در مدت ۲۸ روز در داخل دستگاهای مخصوص قرار داده می شو ند.

وی افزود: این دستگاه بافراهم کردن دمای بدن مادر ، کار اردک مادر را برای تخم ها انجام می دهند و پس از ۲۸ روز جوجه ها سر از تخم بیرون می آورند.

شهرستان ورامین قطب تولیدات کشاورزی و دامداری استان تهران است.