معاون اداری-مالی شهرداری باقرشهر از طرح مطالعاتی دوچرخه های هوشمند در واقع شهر خبر داد. این طرح با هدف کاهش ترافیک شهری و آلودگی صوتی ، هوا و همچنین توسعه ورزش همگانی از سوی معاون اداری مالی ارائه شده است

بنابه پروپوزال علمی ارائه شده این طرح دوچرخه های هوشمند به صورت اشتراکی در اختیار شهروندان قرار می گیرد.این طرح کمک شایان توجهی به کاهش ترافیک شهر خواهد کرد. احد هوشمند ابراز امیدواری کرد با اجرای این طرح در باقرشهر این شهر تبدیل به الگویی اجرایی برای دیگر شهرها شود.