به گزارش راگانیوز ؛ آغاز شمارش معکوس برای نفوذ سیستم اصلی و گسترده بارش ها، این همان سیستم کم ارتفاعی است که روی ایران به شدت تقویت شده و منجر به بارندگی های بسیار شدید در برخی از استان ها خواهد شد. در چند استان سیل قطعی است.