به گزارش راگانیوز ؛ علیرضا ناصری پور اظهار داشت: اجرای فاز اول هدایت آب های سطحی از شهر سنگ تا خیابان آفتاب باقر شهر با اعتبار پنج میلیارد ریال، حفر چاه و بهسازی چاه های جذبی سطح شهر با اعتبار ۵۰۰ میلیون ریال، نصب پل عابر مکانیزه با ۱۵ میلیارد ریال، تکمیل ساختمان های کوی دانش باقرشهر با اعتبار هشت میلیارد ریال، تکمیل طرح پارک نواب با پنج میلیارد ریال و تکمیل باشگاه بانوان با اعتبار سه میلیارد ریال از جمله این طرح ها به شمار می روند.
وی تصریح کرد: مدیریت شهری باقرشهر برای اجرای این طرح ها در مرحله اول ۳۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته که در ادامه ۲ میلیارد ریال نیز به این طرح ها تزریق می شود.

ایرنا