به گزارش راگانیوز ؛ قیمت خودروها در بازار به شرح ذیل است :