تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ - ۱۵:۰۶

 17 بازدید

تعبیر خواب پنجره از بزرگان علم تعبیر خواب + تعبیر خواب سوراخ در دیوار

 تعبیر خواب پنجره

تعبیر خواب پنجره از بزرگان تعبیر خواب را در این جا بخوانید…

تعبیر خواب پنجره به روایت آنلی بیتون

۱ـ دیدن پنجره در خواب ؛ علامت ان است که تلاشهای شما برای رسیدن به آرزوهای درخشان ؛ نقش بر آب خواهد شد.

۲ـ دیدن پنجره های‌ بسته در خواب ؛ علامت ان است که از عزیزان خود جدا خواهید شد.

۳ـ دیدن پنجره های‌ شکسته در خواب ؛ علامت ان است که بدگمانی هایی مصیبت بار بشما هجوم خواهد آورد.

۴ـ نشستن بر لب پنجره در خواب، علامت ان است که قربانی حماقت خود خواهید شد.

۵ـ اگر خواب ببینید از پنجره وارد خانه می‌شوید ؛ علامت ان است که برای رسیدن به مقصود خود ؛ از ابزار و وسایلی غلط استفاده می‌کنید.

۶ـ اگر خواب ببینید از پنجره ای فرار میکنید و به بیرون می‌روید ؛ علامت ان است که با درد سری دست به گریبان می‌شوید که شما را از حرکت باز می دارد.

۷ـ اگر در خواب از پنجره ای به بیرون نگاه کنید و چیزهایی عجیب به چشمتان بخورد ؛ علامت ان است که در پیشبرد شغل مورد علاقه خود با شکست روبه‌رو میشوید.

تعبیر خواب پنجره به روایت لوک اویتنهاو

نگاه کردن از پنجره: یک دیدار منتفی شده

وارد شدن از پنجره: شکست خوردن یک اقدام

بسته: موانع بر سر راه برنامه های‌ ریخته شده

باز: حمایت راحت

نورگیر: اضطرابتعبیر خواب پنجره به روایت لیلا برایتدیدن پنجرهای باز در خواب، نشانه ان است که موفقیت های‌ بسیاری پیش رو دارید.

دیدن پنجره ای بسته در خواب، نشانگر بروز مشکلات است.

اگر خواب ببینید که از پنجره بطرف بیرون پریده اید، ببیانگر بروز اختلافات است.

تعبیر خواب پنجره از بزرگان علم تعبیر خواب + تعبیر خواب سوراخ در دیوار

تعبیر خواب سوراخ در دیوار

دیدن سوراخ در خواب های ما رازی است که پیش روی ما قرار می گیرد ولی همانگونه که سوراخ ها می توانند متفاوت باشند تعبیر هم گوناگون هستند.

اگر در خواب ببینید که بر دیواری سوراخ پدید آمده که نمی دانید پشت ان دیوار چیست و کجاست و کدامین خانه قرار گرفته با مشکلی پیچیده و اسرار آمیز روبه رو می شوید.

اگر دیدید از سوراخی چیزی بیرون می آورید یا درون سوراخی می کاوید در آینده برای رسیدن به هدفی تلاش خواهید کرد و اگر از ان چیزی را بیرون آوردید رازی را کشف می کنید یا مجهولی را روشن می نمائید که بستگی می یابد به ان چه که از سوراخ بیرون می آورید.

اگر چیزی که بیرون می آورید مطلوب و خوشایند باشد پیروزی حاصل می کنید و اگر نا مطلوب و مکروه باشد ملول و غم زده می شوید. یا مالی به دست می آورید یا چیزی از دست می دهید.

بزرگی سوراخ تناسب معکوس دارد با مجهول. یعنی اگر سوراخی بزرگ دیدید با مجهول کوچک تری روبه رو می شوید و اگر سوراخ ریز و تنگ بود مجهول بزرگ‌تر و پیچیده تر است.

اگر دیدید در اتاق یا خانه شما سوراخی پدید آمده که قبلا وجود نداشته است کسی از راز شما آگاه می شود و اگر ان سوراخ را در خانه دیگران دیدید شما از راز دیگر افراد آگاه می شوید ودر واقع فضولی می کنید.

سوراخ کردن چوب استیلا بر غم و سوراخ کردن آهن استیلا بر مشکل است. اگر سوراخ در کوه باشد و شما از ان بیمناک باشید امنیت می یابید و بزرگی از شما حمایت می کند اگر از ان سوراخ بیمی نداشته باشید بیمناک می شوید و کسی شما را می ترساند.

اگر در خواب ببینید که شکم یا شلوارتان سوراخ شده با همسرتان اختلاف پیدا می کنید و اگر ببینید جائی از بدن‌تان سوراخ شده زیان می بینید و به مقدار خونی که از سوراخ می رود مالتان را از دست می دهید.


برچسب ها : , , , , , , , ,
ارسال دیدگاه