گپ
استفاده از ظرفیت پیام رسان های داخلی در امور شهرداری باقرشهر ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

استفاده از ظرفیت پیام رسان های داخلی در امور شهرداری باقرشهر

با دستور شهردار باقرشهر از ظرفیت پیام رسان های داخلی در امور شهرداری استفاده می شود .